هفتمین اعتکاف رمضانیه هیئت معراج الشهدا با همکاری جبهه فرهنگی نرجس سلام الله